Pinakamahahalagang Bagay

Also available in:
English 廣東話 简体中文 日本語 한국어 Tagalog Tiếng Việt

Ang batas sa bansa, malawak na sinusuportahan

Isinasaalang-alang ng mga patakaran ng Harvard sa pagtanggap sa estudyanteng naaayon sa batas ang maraming salik, kabilang ang lahi, upang suriin ang bawat aplikante bilang isang tao sa kabuuan nang may mithiing matamo ang kahusayan, pagpapalawak ng oportunidad, at pagbubuklod ng labis na magkakaibang mga estudyante upang magkasamang mamuhay at matuto sa isa’t isa. Patuloy na kinikilala ng Korte Suprema na binabago ng isang klaseng may dibersidad sa maraming dimensyon, kabilang ang sa lahi, ang karanasang pang-edukasyon ng mga estudyante sa bawat isang pinagmulan at inihahanda ang mga nakapagtapos para sa higit na nagiging pluralistikong mundo, at na ang lahi ng isang aplikante ay maaaring ituring bilang isa sa mga salik sa pagsusuri sa kabuuan ng aplikasyon ng isang estudyante. Mayroong malawak na suporta para sa mga mithiing iyon. Sa isang pagsisiyasat ng Pew kamakailan, 71% ng mga Amerikano ang nagsabing ang mga pagsusumikap upang yapusin ang mga lupon ng mga estudyanteng may dibersidad ay ‘isang mabuting bagay’.

Isang matatag na paninindigan sa dibersidad.

Idinidirekta ng Harvard College ang mga pambihirang mapagkukunan ng suporta at kaalaman at staff sa pangangalap at pagtanggap ng lupon ng mga estudyanteng may dibersidad at maraming natatamasa, halimbawa, lubos na pag-invest sa tulong pampinansyal upang mapahintulutan ang bawat natanggap na estudyanteng makapasok anuman ang kakayahan sa pagbabayad.

Isang pambihirang grupo ng mga aplikante

Ang malaking mayorya ng 40,000+ aplikante sa Harvard College ay kuwalipikado sa akademikong paraan na nag-aatas sa Kolehiyong isaalang-alang ang higit pa sa mga grado at marka sa pagsusulit. Sa isang siklo ng pagtanggap sa mga estudyante kamakailan (kung saan mayroong mas kaunti kaysa sa 2,000 slots): mahigit sa 8,000 aplikanteng mula sa bansa ang may mga perpektong GPA; mahigit sa 3,400 aplikante ang may mga perpektong marka sa matematika ng SAT; at mahigit sa 2,700 aplikante ang may perpektong marka sa verbal SAT.

Pagdami ng mga Asyano-Amerikano

Ang porsyento ng mga Asyano-Amerikano sa mga klaseng natanggap sa Harvard College ay higit na lumago (ng 27%) simula pa noong 2010, at ang mga Asyano-Amerikano ay bumubuo sa halos 23% ng natanggap na klase ng 2022.

Sinusuportahan ng pagsusuri ng dalubhasa ang Harvard

Si Propesor David Card, isang kinikilalang dalubhasa sa buong bansa at propesor sa ekonomiks sa University of California sa Berkeley, ay komprehensibong sinuri ang database ng Harvard College sa pagtanggap ng mga estudyante at natagpuang walang diskriminasyon laban sa mga Asyado-Amerikano.

Isang tao, isang boto

Sinusuri ng mga opisyal sa pagtanggap ng mga estudyante sa Harvard ang bawat indibidwal na aplikante at nagtatalaga ng mga pag-aantas sa iba’t ibang metriks, tulad ng mga pang-akademikong kuwalipikasyon, sariling katangian, extracurricular na aktibidad, at pang-atletikong aktibidad batay sa pag-aaral ng tao sa kabuuan. Ang mga pagpapasya sa pagtanggap ng mga estudyante ay ginagawa ng isang simpleng mayorya, at ang bawat isang miyembro ng may dibersidad na 40-kataong komite ng Harvard sa pagtanggap ng mga estudyante ay may isang boto.

Ang pagiging neutral sa lahi ay nangangahulugang mas kakaunting dibersidad

Pagkatapos pag-aralan ang mahigit sa isang dosenang alternatibong neutral sa lahi, natagpuan ng isang komite sa Harvard na wala sa mga gawaing ito ang “maaaring makapagtaguyod sa mga layuning pang-edukayon ng Harvard na may kinalaman sa dibersidad gayon din ang programa sa pagtanggap ng mga estudyante ... ng Harvard habang pinananatili rin ang mga pamantayan sa kahusayang hinahangad ng Harvard sa lupon ng mga estudyante nito.

Mga dokumento ng Office of Institutional Research Isang panimula at hindi kumpletong pagsusuri

Ang mga dokumento ng OIR ay kumakatawan sa isang panimula at hindi kumpletong pagsusuring isinasagawa ng OIR nang walang kapakinabangan sa buong database sa pagtanggap ng mga estudyante o ganap na pang-unawa sa proseso ng pagtanggap ng mga estudyante. Direktang kinikilala mismo ng mga dokumento ng OIR ang iba’t ibang nawawalang datos at aspeto ng proseso sa pagtanggap ng mga estudyante na hindi isinasaalang-alang, at kinumpirma ng staff ng OIR na ang gawain ay panimula at hindi kumpleto. Ang gawing ito ay hindi bahagi ng anumang “panloob na imbestigasyon,” at wala sa mga dokumentong nabanggit sa mga dokumento ng buod ng paghatol ang nilikha sa kahilingan ng Office of the General Counsel ng Harvard. Muli, tinatangkang baluktutin at manlinlang ang SFFA sa mga iminumungkahi nito na ang pagsusuri ay nagpapakita ng diskriminasyon o tila pinahinto sa hindi tamang paraan. Gaya ng ipinapakita ng pagsusuri ni Dr. Card, kapag isinama at sinuri ang lahat ng datos at impormasyon, walang ebidensya ng diskriminasyon ang umiiral.

Pag-aantas sa sarili

Ang pag-aantas sa sarili ay sumasalamin sa malawak na saklaw ng mahalagang impormasyon sa aplikasyon, tulad ng mga pansariling sanaysay, sagot sa mga katanungang nangangailangan ng maiikling sagot, rekomendasyon mula sa mga guro at mga guidance counselor, mga ulat sa panayam ng alumni, mga panayam ng staff, at anumang mga karagdagang liham o impormasyong ipinagkaloob ng aplikante. Ginagamit ng Harvard ang impormasyong ito upang maunawaan ang buong kuwento ng buhay ng aplikante, halimbawa, kung saan lumaki ang estudyante, kung anu-anong mga oportunidad o hamon ang kanilang kinaharap sa kanilang mga pamilya, mga komunidad, at paaralang sekundarya, at kung ano ang maaaring maging epekto nila dito sa Harvard at pagkatapos nilang makapagtapos, bilang mga mamamayan at mga mamamayang-pinuno ng ating lipunan.

Ang mga pag-aantas sa sarili ng tagapanayam na alumni at opisyal sa pagtanggap ng mga estudyante, bagaman magkatulad ang pangalan, ay may malawak na kaibahan dahil ang mga ito ay nakabatay sa magkaibang impormasyon.  Libu-libong alumni ng Harvard ang nagkakaloob ng napakahalagang serbisyo bilang mga boluntaryong kinakapanayam ang mga aplikante sa Harvard College mula sa kanilang mga komunidad.  Ang pag-aantas sa sarili ng tagapanayam na alumni ay sumasalamin sa kung ano ang natutunan ng tagapanayam tungkol sa aplikante sa panahon ng pakikipanayam, habang ang pag-aantas ng opisyal sa pagtanggap ng mga estudyante ay nagsasaalang-alang sa buong saklaw ng impormasyon sa aplikasyon (nakalista sa itaas). Tinitingnan din lamang ng sinumang tagapanayam na alumni ang isang maliit na porsyento ng mga aplikanteng nasa grupo. Sinusuri nila ang mga aplikanteng ito na inihahambing sa ilang mga aplikanteng kanilang kinapanayam, habang nasa harap naman ng komite sa pagtanggap ng mga estudyante ang higit na malawak na saklaw ng mga mahuhusay na aplikanteng mapalad ang Harvard na maakit.

Isang maling modelong pang-estadistika

Ang kaso ni G. Blum ay nakasalalay sa isang modelong pang-estadistikang sadyang iwinawalang-bahala ang mahahalagang salik, tulad ng pansariling sanaysay o mga rekomendasyon ng guro, at hindi isinasama ang kabuuan ng grupo ng mga aplikante (tulad ng mga kinalap na mga atleta o aplikanteng ang mga magulang ay nag-aral sa Harvard) upang matamo ang isang kinalabasang sinadya at may patiunang pagpapalagay. Ang mga buwan ng imbestigasyon ay hindi nakapaglabas ng anumang dokumentaryo o patotoong sumusuporta sa pag-aakusa ng SFFA na sinasadya ng Harvard na limitahan ang bilang ng mga Asyano-Amerikano o nagdidiskrimina laban sa kanila. Sa halip, malakas na ipinakikita ng ebidensya na pinahahalagahan ng Harvard ang dibersidad at ang maraming pag-aambag na hatid ng mga estudyanteng Asyano-Amerikano—kagaya ng mga estudyante sa lahat ng pinagmulan— sa kampus nito, at na ang Harvard ay naghahangad at nagtatagumpay sa pangangalap at pagtatala ng mahuhusay na mga estudyanteng Asyano-Amerikano gayon din ng mga estudyante sa lahat ng iba pang pinagmulan.

Isang obligasyong protektahan ang pagiging pribado ng aplikante

Ang Harvard, gaya ng bawat kolehiyo at unibersidad sa bansang ito, ay may obligasyong protektahan ang malawak na personal na impormasyong ipinagkakatiwala sa amin ng mga aplikante sa proseso ng pagtanggap ng mga estudyante. Ang kumpidensyal na impormasyon ng estudyante ay nailabas sa paglilitis na ito, at habang ang mga pangalan at mga direktang pantukoy na impormasyon ay inalis, nananatili ang ibang impormasyong makapagdudulot sa mga tagalabas na panig na matukoy ang mga espesipikong estudyante. Walang ni isang pahina sa 100,000 pahina ng mga panloob na dokumento ng Harvard ang sumasalamin sa anumang sistematikong pagsusumikap na magdiskrimina laban sa mga Asyano-Amerikano. Sa paghahangad na maprotektahan ang kumpidensyalidad ng maliit na bahagi ng 100,000 pahina ng mga dokumentong ito, ibinabahagi rin ng Harvard ang makatuwirang inaasahan sa ating alumni na ang kanilang pribadong pakikipag-usap sa Unibersidad ay dapat na manatiling pribado, sa halip na magamit ng SFFA upang magpursigi ng mga kagilas-gilas na punong-balita na naghahangad na lumihis mula sa ganap na kakulangan ng aktuwal na ebidensyang sumusuporta sa kanilang mga sinasabi.